Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Dung Duy Tân

Niên học: 1971-1975
silh
71-72 lớp 7-7
hàng 2 vị trí 2
silh
72-73 lớp 8-4
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 9-7
hàng 2 vị trí 9
Hiện nay
Tên hiện naykent yang
E-mailkenty@juniper.net
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010