Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đoàn Hữu Trí

Niên học: 1970-1975
silh
70-71 lớp 2-10
hàng 6 vị trí 4
silh
71-72 lớp 3-10
hàng 6 vị trí 7
silh
72-73 lớp 4-2
hàng 4 vị trí 9
silh
73-74 lớp 5-11
hàng 6 vị trí 6
+ 74-75 Lasan Taberd
+ 75-76 Lasan Taberd
Hiện nay
E-mailtri.doan@us.fujitsu.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010