Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Đức

Niên học: 1970-1976
70-71
70-71 lớp 3-2
hàng 4 vị trí 5
71-72
71-72 lớp 4-10
hàng 4 vị trí 9
72-73
72-73 lớp 5-11
hàng 2 vị trí 4
73-74
73-74 lớp 6-3
hàng 2 vị trí 3
Hiện nay
Tên hiện nayDang Nguyen Duc
E-mailducndang@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Hello, everyone. If you are in Northern VA, just give me a call and we'll hang out .....
Cập nhật: 10/06/2012