Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Đình Thanh

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 2-5
hàng 6 vị trí 9
silh
71-72 lớp 3-6
hàng 4 vị trí 2
silh
72-73 lớp 4-9
hàng 3 vị trí 8
silh
73-74 lớp 5-10
hàng 4 vị trí 9
Hiện nay
Địa chỉ68 Nguyễn Huệ, Q.1
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012