Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đàm Xuân Lộ

Niên học: 1967-1971
silh
67-68 lớp tu A
hàng 1 vị trí 2
silh
68-69 lớp ba 2
hàng 2 vị trí 4
silh
70-71 lớp 5-9
hàng 1 vị trí 8
Hiện nay
E-maildamxlo@yahoo.com
Công việcLinh mục công giáo
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Học Taberd hết tiễu học (lớp Năm 9 năm 70-71), sau đó lên DonBosco Trạm hành Đàlạt năm 71. Sau 75, học Pétrus Ký. Từ 78 học Toán Đại học Tổng hợp (ĐH Khoa học cũ).
Qua Mỹ năm 1991. Chịu chức linh mục năm 2000.
Cập nhật: 27/04/2013