Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đàm Khánh Thụy

Niên học: 1966-1968
silh
67-68 lớp denhat B1
hàng 4 vị trí 1
+ 65-66 đệ tam B1
+ 66-67 đệ nhị B2
Hiện nay
E-mailtkd85@hotmail.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 21/04/2014