Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Cung Hồng Chí

Niên học: 1972-1976
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 2 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 6
+ 74-75 Hoc lop 8.1
+ 75-76 Hoc lop 9.1
Hiện nay
Biệt danhCung Hô`ng Chi
E-mailcunggialong@hotmail.com
Trang webFacebook
Địa chỉBalthasarstrasse 21
3027 BERN
Switzerland
  Vài dòng
1972 - 1973 Hoc lop 6.1
1973 - 1974 Hoc lop 7.1
1974 - 1975 Hoc lop 8.1
1975 - 1976 hoc lop 9.1
Cuu Su Huynh Hiê`n Duê la chu'
Cập nhật: 27/04/2013