Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Xuân Tân

Niên học: 1971-1976
silh
71-72 lớp 6-1
hàng 4 vị trí 7
silh
72-73 lớp 7-3
hàng 4 vị trí 7
silh
73-74 lớp 8-2
hàng 6 vị trí 9
+ 74-75 9-2
+ 75-76 10-CA1
Hiện nay
Biệt danhTan Den
E-mailtanbui@envireco.com
Địa chỉFountain Valley, California
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 04/03/2016