Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Hữu Anh Huy

Niên học: 1972-1975
silh
72-73 lớp 4-2
hàng 4 vị trí 4
silh
73-74 lớp 5-11
hàng 4 vị trí 1
+ 74-75 6/2
Hiện nay
Biệt danhHuy Xì Ke
Tên hiện nayAndy Bui (trong sở làm)
E-mailandybui@vsnr.com
Địa chỉ6412 Hoffman Terrace
Morton Grove, IL 60053
USA
  Vài dòng
Mong được liên lạc với các bạn cũ
Cập nhật: 10/06/2012