Quỹ Tương Trợ
Giới thiệu về Quỹ Tương Trợ Taberd 76

  Thông báo số 1/2010

Quỹ Tương Trợ Taberd 76 (QTT TB76) hôm nay chính thức ra đời cùng với Bản Điều Lệ để làm nền móng chính thức cho công tác tương trợ của nhóm bạn Taberd 76.

Nhu cầu hình thành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 này do kết quả trưng cầu ý kiến các bạn trên Taberd.org vào giữa tháng 5 năm nay. Đa số ý kiến đồng ý là nhóm bạn chúng ta cần có một quỹ tương trợ với mục đích chính là giúp đỡ cho những bạn cùng cấp lớp và cho con em của họ chẳng may gặp khó khăn trong cuộc sống.

Qua trang mạng Taberd.org, Quỹ Tương Trợ Taberd 76 sẽ có hoạt động trên địa bàn thế giới với 4 khu vực chính là Mỹ, Canada, Âu Châu và Việt Nam (bao gồm khu vực Á Châu và Úc Châu). Bản điều lệ sẽ bảo đảm cơ cấu hoạt động của quỹ ở từng khu vực và nêu rõ trách nhiệm tương quan của khu vực địa phương trong mọi hoạt động đóng góp và chi tiêu chung của quỹ. Ngoài ra, trang mạng Taberd.org sẽ là nhịp cầu để chúng ta trao đổi và thông báo mọi tin tức hoạt động của quỹ.

Theo như Bản Điều Lệ đã quy định thì trước tiên chúng ta phải tìm ra người nhận làm Trưởng Ban Điều Hành. Cuộc bầu cử người Trưởng Ban Điều Hành và việc ra mắt của toàn Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 nhiệm kỳ đầu tiên (2010-2011) sẽ phải hoàn tất chậm nhất vào cuối tháng 8 năm nay.

Mong rằng tất cả các bạn Taberd 76 sẽ tiếp tục theo dõi tin tức và các thông báo khác trên trang mạng Taberd.org. Quan trọng hơn hết là hoan hỷ đón chào đứa con đầu lòng của chúng ta. Quỹ Tương Trợ Taberd 76 rất cần sự quan tâm "săn sóc và nuôi nấng” của từng người trong chúng ta để có thế hoạt động được hiệu lực và lâu dài.

Tất cả sự năng nổ của các chúng ta qua việc ứng cử hay đề cử người vào vai trò Trưởng Ban Điều Hành và tham gia tích cự vào việc biểu quyết sẽ góp phần mau chóng cho Quỹ Tương Trợ Taberd 76 bước vào hoạt động một cách chính thức.

Thân Chào,

Mùa Hè 2010