Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
  Nhắn tin
Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Nhắn tin
prev Trang 18Mục lục
Trang 19
Trang 20 next
30 tháng 06, 2013  
# 8687
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Lữ Phúc Hải Sơn   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 4/5, mình đứng hàng đầu bên phải.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8686
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Tôn Phước   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 4/5, mình đứng hàng đầu bên phải.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8685
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Lê Hữu Nghĩa   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 4/5, mình đứng hàng đầu bên phải.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8684
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Đỗ Hữu Quang Minh   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 4/5, mình đứng hàng đầu bên phải.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8683
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Phước Long   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 4/5, mình đứng hàng đầu bên phải.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  Tran Phuoc Long, Reply Trả lời

Rat vui vi ban da nhan tin qua website truong minh, dia chi email cua minh la "tipiel@abv.bg", ban cho dia chi email cua ban di de anh em minh lien lac voi nhau. Thoi gian qua nhu vay thi tat ca anh em minh deu gia het, do la quy luat cua tao hoa ma dung khong? Se ghi so phone cua ban vao dien thoai. Ban co gap hay lien lac duoc voi cac ban khac o lop cua tui minh khong? Nho mail cho minh nhe, rat mong mail cua ban, se tam su nhieu hon qua mail. Chuc ban va gia dinh that nhieu suc khoe, than men. Phuoc Long.

30 tháng 06, 2013  
# 8682
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Thanh Liêm   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 4/5, mình đứng hàng đầu bên phải.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8681
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Ngọc Cường   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 4/5, mình đứng hàng đầu bên phải.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8680
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Ngọc Châu   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 4/5, mình đứng hàng đầu bên phải.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8679
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Lý Quang Bình   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 4/5, mình đứng hàng đầu bên phải.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8677
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Đức Trung   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8676
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Tuấn Anh   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8675
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Tôn Thất Cường   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8674
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Dương Quốc Dân   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8673
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Bắc Đẩu   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8672
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Hoàng Diệu   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8671
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Phùng Trịnh Nguyên Huân   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8670
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Lâm Quang Hùng   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8669
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Hữu Hùng   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8668
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Phan Hoàng Khánh   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8667
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Phùng Trịnh Nguyên Minh   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8666
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Lưu Thế Mỹ   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8665
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Đức Nghĩa   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8664
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Đức Nghĩa   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8663
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Phạm Bá Phúc   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8662
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Vũ Hoàng Phương   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8661
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Vũ Hoàng Quân   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8660
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Bùi Thế Sơn   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8659
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trương Ngọc Tân   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8658
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Đức Trung   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8657
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Phùng Trịnh Nguyên Huân   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
30 tháng 06, 2013  
# 8656
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Lâm Quang Hùng   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì già lắm rồi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
20 tháng 06, 2016  Fo5ddkufgy, (nSCO6g31mJD3) Reply Trả lời

You've got it in one. Cold'nut have put it better.

29 tháng 06, 2013  
# 8654
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Văn Ngọc Long   Reply Trả lời
Tình cờ thấy trên trang WEB.Taber, rất mong được gặp lại các bạn cùng khóa.... Năm 75 Long, học lớp 5/5... Số fone L/L. 01297799988. Nếu tiện thì NT cho Long biết tin... Trân Trọng.
01 tháng 07, 2013  Tran Phuoc Long, Reply Trả lời

Rat vui vi ban da nhan tin qua website truong minh, dia chi email cua minh la "tipiel@abv.bg", ban cho dia chi email cua ban di de anh em minh lien lac voi nhau. Thoi gian qua nhu vay thi tat ca anh em minh deu gia het, do la quy luat cua tao hoa ma dung khong? Se ghi so phone cua ban vao dien thoai. Ban co gap hay lien lac duoc voi cac ban khac o lop cua tui minh khong? Nho mail cho minh nhe, rat mong mail cua ban, se tam su nhieu hon qua mail. Chuc ban va gia dinh that nhieu suc khoe, than men. Phuoc Long.

14 tháng 06, 2013  
# 8644
  Nguyen Hoang La^n (USA) đến Nguyễn Tôn Phước   Reply Trả lời
Hoang La^n o Co Giang day.co gi email cho La^n nha !!!
03 tháng 07, 2013  Văn Ngoc Long, (Việt Nam) Reply Trả lời

Chào Bạn, Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 4/5, mình đứng cuối hàng-1.... bây giờ thì A/E mình ai cũng già lắm rồi... phải kg các bạn! Nếu có dịp A/E Hội tụ tại Saigon... Thì các bạn fone cho Long: 01297799988.... hoặc Email: CoSoVanNgoc@gmail.com....Thanks..!

14 tháng 06, 2013  
# 8643
  Nguyen Hoang La^n (USA) đến Nguyễn Tôn Phước   Reply Trả lời
Hoang La^n o Co Giang day.co gi email cho La^n nha !!!
14 tháng 06, 2013  
# 8571
  Le Phu Loc (vn) đến Lớp 6-1 70-71   Reply Trả lời
minh la loc can gap va lien lac cac ban lop hoc cu mong tin cac ban, chuc cac ban vui ve va co nhieu niem vui den trong cuoc song....mong tin cac ban
11 tháng 06, 2013  
# 8570
  Phung đến Từ Hòa Dũng   Reply Trả lời
P tình cờ tìm được anh Dũng ở đây.

P cũng là một người bạn của anh Thịnh, anh Nguyễn Lương Câu học ở đại học khoa học ngày xưa.


P biết qua đây là anh đã có một cháu gái và đang ở Calary Canada .


Anh có tin tức gì của anh Câu và anh Thịnh không , thưa anh?

Vài hàng thăm và chúc sức khỏe anh. Mong được biết tin các anh Câu , anh Thịnh....

P cám ơn anh
11 tháng 06, 2013  
# 8569
  Phung đến Từ Hòa Dũng   Reply Trả lời
P tình cờ tìm được anh Dũng ở đây.

P cũng là một người bạn của anh Thịnh, anh Nguyễn Lương Câu học ở đại học khoa học ngày xưa.


P biết qua đây là anh đã có một cháu gái và đang ở Calary Canada .


Anh có tin tức gì của anh Câu và anh Thịnh không , thưa anh?

Vài hàng thăm và chúc sức khỏe anh. Mong được biết tin các anh Câu , anh Thịnh....

P cám ơn anh
09 tháng 06, 2013  
# 8567
  Nguyễn Thành Hưng (Việt Nam) đến Tạ Lý Sơn   Reply Trả lời
Sơn ơi bây giờ ông ở đâu ? Tui đang ở Việt Nam, số di động là 0938266933
09 tháng 06, 2013  
# 8566
  Nguyễn Thành Hưng (Việt Nam) đến Tạ Lý Sơn   Reply Trả lời
Sơn ơi bây giờ ông ở đâu ? Tui đang ở Việt Nam, số di động là 0938266933
09 tháng 06, 2013  
# 8565
  Nguyễn Thành Hưng (Việt Nam) đến Tạ Lý Sơn   Reply Trả lời
Sơn ơi bây giờ ông ở đâu ? Tui đang ở Việt Nam, số di động là 0938266933
31 tháng 05, 2013  
# 8560
  Huynh Tan Loc (vietnam) đến Mai Lâm Hoài Việt   Reply Trả lời
Xin cho biet mail address cua Hoai Viet de lien lac sau. Du dinh ve Vn ngay 13/8 muon gap lai Hoai Viet.
31 tháng 05, 2013  
# 8559
  Huynh Tan Loc (vietnam) đến Mai Lâm Hoài Việt   Reply Trả lời
Xin cho biet mail address cua Hoai Viet de lien lac sau. Du dinh ve Vn ngay 13/8 muon gap lai Hoai Viet.
31 tháng 05, 2013  
# 8558
  Huynh Tan Loc (vietnam) đến Mai Lâm Hoài Việt   Reply Trả lời
Xin cho biet mail address cua Hoai Viet de lien lac sau. Du dinh ve Vn ngay 13/8 muon gap lai Hoai Viet.
31 tháng 05, 2013  
# 8557
  Huynh Tan Loc (vietnam) đến Mai Lâm Hoài Việt   Reply Trả lời
Xin cho biet mail address cua Hoai Viet de lien lac sau. Du dinh ve Vn ngay 13/8 muon gap lai Hoai Viet.
31 tháng 05, 2013  
# 8556
  Huynh Tan Loc (vietnam) đến Mai Lâm Hoài Việt   Reply Trả lời
Xin cho biet mail address cua Hoai Viet de lien lac sau. Du dinh ve Vn ngay 13/8 muon gap lai Hoai Viet.
31 tháng 05, 2013  
# 8555
  Huynh Tan Loc (vietnam) đến Mai Lâm Hoài Việt   Reply Trả lời
Xin cho biet mail address cua Hoai Viet de lien lac sau. Du dinh ve Vn ngay 13/8 muon gap lai Hoai Viet.
31 tháng 05, 2013  
# 8554
  Huynh Tan Loc đến Mai Lâm Hoài Việt   Reply Trả lời
Xin cho biet mail address cua Hoai Viet de lien lac sau. Du dinh ve Vn ngay 13/8 muon gap lai Hoai Viet.
30 tháng 05, 2013  
# 8552
  Luong Huynh Long (Viet Nam) đến Tô Tuấn Lưu   Reply Trả lời
Ban oi....con nho tui khong ...gio Ban o dau roi....goi cho tui nha...0982986482...tui qua My 15 nam
gio ve VN dang xin retired...tinh co len duoc day nhin lai cac Ban nho lam...
30 tháng 05, 2013  
# 8551
  Luong Huynh Long (Viet Nam) đến Tô Tuấn Lưu   Reply Trả lời
Ban oi....con nho tui khong ...gio Ban o dau roi....goi cho tui nha...0982986482...tui qua My 15 nam
gio ve VN dang xin retired...tinh co len duoc day nhin lai cac Ban nho lam...
30 tháng 05, 2013  
# 8550
  Luong Huynh Long (Viet Nam) đến Đàm Khánh Thụy   Reply Trả lời
Ban oi con nho tui khong.....dien ve...0982986482...o VN noi chuyen voi tui choi nha
prev Trang 18Mục lục
Trang 19
Trang 20 next