Taberd.org
ndq

Người Gắn Lên Tôi

Nguyễn Đức Quang   Sài Gòn - 1970