Taberd.org
ndq

Người Đã Giúp Ta

Nguyễn Đức Quang   Sài Gòn - 1970