Taberd.org
ndq

Gươm Thiêng Hào Kiệt

Nguyễn Đức Quang   Ðà Lạt - 1961