Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Ngọc Hùng

Niên học: 1958-1969
silh
68-69 lớp denhat A
hàng 3 vị trí 8
Hiện nay
Biệt danhHùng Tàu
E-mailvuhung.nsmh@gmail.com
Địa chỉ1040 crescent Raphael, Brossard, Quebec, Canada, J4X 2E4
Canada
  Vài dòng
Bay giờ Làm việc part-time vì sắp retire.
Cập nhật: 27/04/2013