Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Hoàng Dương

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 8e 1
hàng 5 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 5
hàng 4 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 5 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 5 vị trí 10
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 6 vị trí 6
Hiện nay
E-mailvuhoangduong@yahoo.com
Địa chỉMontréal, Québec
Canada
  Vài dòng
Vũ Hoàng Dương và các bạn
Montréal, 10 tháng 2 năm 2010 - tại nhà của Nguyễn Văn Em nhân dịp Lê Như Quốc Khánh từ Pháp qua
reunion/montreal_10022010_1.jpg
Đứng: Nguyễn Thành Danh, Lê Như Trầm, Lý Hữu Nghĩa (Lý chí Viển), Nguyễn Hữu Tường,
Nguyễn Quốc Bảo, Vũ Hoàng Dương, Nguyễn Minh Thành
Ngồi: Trần Sư Tứ, Tôn Tiến Hỷ, Nguyễn Văn Em, Lê Như Quốc Khánh,
Tăng Kiên, Nguyễn Chí Thanh
reunion/montreal_10022010_6.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Lê Như Trầm, Vũ Hoàng Dương

Montréal, 13 tháng 7, năm 2010 - đón Trần Công Trực từ Pháp qua
reunion/montreal_13072010_1.jpg
Tăng Kiên, Trần Sư Tứ, Trần Công Trực, Nguyễn Chí ThanhVũ Hoàng Dương.
reunion/montreal_13072010_2.jpg
Trần Sư Tứ, Nguyễn Chí Thanh, Tăng Kiên, Vũ Hoàng Dương, Trần Công Trực và các phu nhân.

Họp mặt các bạn Montréal 8-11-2011 tại nhà hàng Le coin d'Asie - Đón tiếp be Thái Nguyễn quốc Huy qua thăm
reunion/montreal_112011_2.jpg
Nguyễn Tấn Tài, Vũ Đình Phùng, Lương Trọng Cường, Trịnh Kiến Chi, bu Trầm, Lê Như Trầm,
Trần Sư Tứ, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Quốc Huy, bu Em, Nguyễn Quốc Bảo, bu Dương,
Vũ Hoàng Dương, Tăng Kiên, Nguyễn Minh Thành
reunion/montreal_112011_1.jpg
CƯỜNG DƯƠNG TỨ CHI
Cập nhật: 20/05/2012