Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Hải Bằng

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 2 vị trí 3
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 2 vị trí 1
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 1 vị trí 2
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 1 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 1 vị trí 12
Hiện nay
E-mailbang.vu@decipha.com.au
Địa chỉBrisbane
Australia
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012