Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Phi Hùng

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 1
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 4 vị trí 10
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 3 vị trí 8
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 6 vị trí 5
Hiện nay
E-mailhpvo58@yahoo.com
Địa chỉTexas
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012