Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Từ Ngọc Trung

Niên học: 1970-1971
70-71
70-71 lớp 12-A
hàng 1 vị trí 3
+ 65-66 Lasan Adran, Dalat
+ 66-67 College D'Adran, Dalat
+ 74-75 Florida Tech University, Orlan
+ 75-76 Florida Tech University, Orlan
Hiện nay
Biệt danhThe Man with the Money
Tên hiện nayMichael Tu
E-mailmichael_ttu@yahoo.com
Công việcReal Estate, Mortgage Broker
Địa chỉ16179 Brookhurst St.
Fountain Valley, CA 92708
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012