Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trương Thanh Liêm

Niên học: 1970-1976
silh
71-72 lớp 3-6
hàng 3 vị trí 5
silh
72-73 lớp 4-6
hàng 2 vị trí 1
silh
73-74 lớp 5-7
hàng 4 vị trí 8
+ 74-75 lớp 6/4 Cô Hứa Ngọc Ánh
+ 75-76 lớp 7P6
Hiện nay
Biệt danhgeorgeliem
E-mailliemjb@gmail.com
Trang webhttp://www.facebook.com/truongthanhliem
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Trâu chậm Uống nước đục
Cập nhật: 22/03/2011