Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trương Quốc Tuấn

Niên học: 19-19
silh
64-65 lớp 11e 5
hàng 2 vị trí 7
silh
67-68 lớp 8e 10
hàng 2 vị trí 4
silh
68-69 lớp nhat 3
hàng 1 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-9
hàng 1 vị trí 1
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 3 vị trí 7
silh
72-73 lớp 9-5
hàng 1 vị trí 11
silh
73-74 lớp 10-B5
hàng 4 vị trí 10
Hiện nay
E-mailyoungrad@yahoo.com
fr Các bạn cùng khóa
  Vài dòng
Trương Quốc Tuấn và các bạn
Quận Cam, Cali, 23 tháng 5 năm 2010 - The ten Knights
reunion/cali_23052010.jpg
Tôn Thất Anh Tuấn, Nguyễn Thái Sơn, Trần Văn Khoa, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa,
Trương Quốc Tuấn, Nghiêm Quốc Việt, Dương Quang Khải, Lý Đức ThắngĐình Chuẩn.
reunion/cali_23052010_1.jpg
Dương Quang Khải, Lý Đức Thắng, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Nguyễn Thái Sơn, Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Khoa
reunion/cali_23052010_8.jpg
Nguyễn Thái Sơn, Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn
reunion/cali_23052010_9.jpg
Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Khoa
Cập nhật: 23/10/2010