Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trương Chức Kiệt

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 10e 8
hàng 5 vị trí 11
silh
68-69 lớp ba 8
hàng 5 vị trí 3
silh
70-71 lớp 5-8
hàng 5 vị trí 8
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 6 vị trí 10
silh
72-73 lớp 9-5
hàng 3 vị trí 7
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 6 vị trí 10
Hiện nay
E-mailkiet.truong@rogers.com
Địa chỉToronto
Canada
  Vài dòng
Trương Chức Kiệt và các bạn
Montréal, 4 tháng 9, năm 2010 - gặp lại Trương Chức KiệtTrần Thanh Lẫm (nhà Nguyễn Quốc Bảo)
reunion/montreal_04092010_1.jpg
Hàng sau: Lương Trọng Cường, Trịnh Kiến Chi, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Quốc Bảo,
Nguyễn Minh Thành, Lê Như Trầm
Hàng trước: Trương Chức Kiệt, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Văn Em, Tăng Kiên, Trần Sư Tứ, Trần Thanh Lẫm
reunion/montreal_04092010_2.jpg
Hàng sau: Lương Trọng Cường, Trương Chức Kiệt, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Chí Thanh,
Trịnh Kiến Chi, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thành Danh
Hàng trước: Tăng Kiên, Nguyễn Văn Em, Trần Sư Tứ, Trần Thanh Lẫm, Lê Như Trầm
Cập nhật: 20/05/2012