Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Tiến Nam

Niên học: 19-19
silh
73-74 lớp 7-9
hàng 4 vị trí 5
Hiện nay
E-mailtranspacific2002@aol.com
Địa chỉBakersfield, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010