Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Kim Tiến

Niên học: 1965-1975
silh
67-68 lớp 8e 10
hàng 2 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhat 1
hàng 1 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-5
hàng 1 vị trí 9
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 2 vị trí 7
silh
72-73 lớp 9-6
hàng 1 vị trí 10
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 2 vị trí 7
+ 65-66 Dixième 2
+ 66-67 Neuvième 7
+ 74-75 11B5
Hiện nay
E-mailtien.trankim@ymail.com
Địa chỉViệt Nam
Điện thoại0979790957
  Vài dòng
Cập nhật: 11/01/2013