Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tôn Tiến Hỷ

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 8e 7
hàng 3 vị trí 3
silh
68-69 lớp nhat 1
hàng 3 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-6
hàng 3 vị trí 2
silh
71-72 lớp 8-8
hàng 3 vị trí 7
silh
72-73 lớp 9-6
hàng 2 vị trí 10
silh
73-74 lớp 10-B6
hàng 3 vị trí 3
Hiện nay
Địa chỉMontréal, Québec
Canada
fr Các bạn cùng khóa
  Vài dòng
qua Tăng Kiên
Tôn Tiến Hỷ và các bạn
Montréal, 10 tháng 2 năm 2010 - tại nhà của Nguyễn Văn Em nhân dịp Lê Như Quốc Khánh từ Pháp qua
reunion/montreal_10022010_1.jpg
Đứng: Nguyễn Thành Danh, Lê Như Trầm, Lý Hữu Nghĩa (Lý chí Viển), Nguyễn Hữu Tường,
Nguyễn Quốc Bảo, Vũ Hoàng Dương, Nguyễn Minh Thành
Ngồi: Trần Sư Tứ, Tôn Tiến Hỷ, Nguyễn Văn Em, Lê Như Quốc Khánh,
Tăng Kiên, Nguyễn Chí Thanh
reunion/montreal_10022010_5.jpg
Nguyễn Thành Danh, Tôn Tiến Hỷ, Nguyễn Quốc Bảo, Lý Hữu Nghĩa,
Tôn Tiến Hỷ: mấy ông cứ tự nhiên nói chuyện nhe! Tôi ...ngủ trước!
reunion/montreal_10022010_7.jpg
Trần Sư Tứ, Nguyễn Minh Thành, Tôn Tiến Hỷ
Nguyễn Minh Thành: ...chưa uống hết chai mà ! về sao được
Cập nhật: 28/04/2012