Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Thành Xuân Dũng

Niên học: 1971-1972
silh
71-72 lớp 12-A
hàng 2 vị trí 6
Hiện nay
Biệt danhBố Già
Tên hiện nayJohnny Thanh
E-maildzungt@comcast.net
Địa chỉ3582 West 112th Circle, Westminster, Colorado 80031
USA
  Vài dòng
Đã lập gia đình, có 3 con và hiện thường trú tại Bang Colorado, Hoa Kỳ.
Cập nhật: 10/06/2012