Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Thái Văn Trung

Niên học: 1964-1976
silh
64-65 lớp 11e 7
hàng 6 vị trí 4
silh
67-68 lớp 8e 5
hàng 4 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 3 vị trí 1
silh
70-71 lớp 7-9
hàng 5 vị trí 1
silh
71-72 lớp 8-5
hàng 5 vị trí 3
silh
72-73 lớp 9-3
hàng 3 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B3
hàng 4 vị trí 11
Hiện nay
Tên hiện nayPeter Thai
E-mailp3t3th@gmail.com
Công việcDien Toan
Địa chỉAustralia
  Vài dòng
Cập nhật: 12/04/2014