Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tạ Hoàng Phú

Niên học: 1967-1975
silh
64-65 lớp 11e 5
hàng 3 vị trí 8
silh
67-68 lớp nhi C
hàng 2 vị trí 7
silh
68-69 lớp nhat 9
hàng 1 vị trí 1
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 3 vị trí 2
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 1 vị trí 2
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 2 vị trí 9
Hiện nay
E-mailpta586@yahoo.com
Địa chỉOHIO
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 12/04/2014