Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phùng Thinh Trấn

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 8e 4
hàng 3 vị trí 3
silh
68-69 lớp nhat 4
hàng 1 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-5
hàng 3 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-5
hàng 4 vị trí 9
silh
72-73 lớp 9-3
hàng 2 vị trí 7
Hiện nay
E-mailphungttran@yahoo.com
Địa chỉCA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010