Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phan Thanh Phụng

Niên học: 1969-1976
silh
70-71 lớp 3-8
hàng 3 vị trí 7
Hiện nay
E-mailphungphan1611@yahoo.com
Địa chỉHayward, CA
USA
  Vài dòng
Học ở Lasan Taberd niên khoá 69/70 học lớp Tư 4, niên khoá 70/71 học lớp ba 8, từ 1971 đến 1975 chuyển đến trường Lasan Mossard Thủ Đức, sau biến cố 1975 Lasan Mossard bị lấy trường giải tán trở về học ở Lasan Taberd lớp 8/5 niên khoá 75/76 cuối cùng của Lasan Taberd cùng số phận với Lasan Mossard, Taberd giải thể....
Cập nhật: 27/04/2013