Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phan Hữu Phước

Niên học: 1971-1975
68-69
68-69 lớp 5e 2
hàng 1 vị trí 6
71-72
71-72 lớp 9-6
hàng 5 vị trí 9
silh
72-73 lớp 10-B1
hàng 2 vị trí 2
73-74
73-74 lớp 11-B2
hàng 3 vị trí 9
+ 74-75 Lop 12b
Hiện nay
E-mailphan0076@hotmail.com
Trang webTrang web cua nhom Taberd '75 - http://www.taberd75.com hay http://www.taberd75.org
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Chuyen truong tu Mossard ve Taberd nam lop 9 nien khoa 71-72 va hoc den lop 12 nien khoa 74-75. Sang My thang 5 nam 1975 va hien dinh cu tai mien nam cua tieu bang California. Muon lien lac lai voi tat ca cac ban cung promo '75.
Cập nhật: 31/12/2010