Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Quang Anh

Niên học: 1971-1975
71-72
71-72 lớp 8-5
hàng 2 vị trí 2
72-73
72-73 lớp 9-4
hàng 1 vị trí 11
73-74
73-74 lớp 10-B3
hàng 2 vị trí 8
+ 74-75 lop 12B4
Hiện nay
Biệt danhJOSEPH ANH
E-mailquanganh1957@yahoo.com
Địa chỉ192 NGUYEN PHUC NGUYEN P9 Q3 TPHCM
Việt Nam
  Vài dòng
CO VO VA 2 CON GAI.
  Các chi tiết khác
Người viết Phạm Quang Anh (quanganh1957@yahoo.com)
Niên khóa 1973-1974 học xong lớp 10 tôi thi vào lớp 12 Taberd và được xếp học lớp 12B4 niên khóa 1974-1975. Do vậy tôi rời trường vào tháng 5 năm 1975.
31/05/2010
pham_quang_anh_2010.jpg

Sàigòn 18/01/2010

Phạm Quang Anh và các bạn
Sàigòn, tháng 1 năm 2010 - gặp Lê Việt Quang từ Úc
reunion/hop_mat_0110_5.jpg
Lê Việt Quang, Nguyễn Kim Giao, Phạm Giản Tư, Nguyễn Hữu Đức,
một người bạn của Hiếu (đứng), Lý Minh Sơn, Lưu Thành HiếuPhạm Quang Anh
Quán Cây Khế
Cập nhật: 24/12/2014