Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Hồng Chấn

Niên học: 1972-1976
silh
71-72 lớp 2-6
hàng 4 vị trí 9
silh
72-73 lớp 3-3
hàng 5 vị trí 6
silh
73-74 lớp 4-11
hàng 3 vị trí 10
+ 74-75 5/6
+ 75-76 6
Hiện nay
E-mailcpham27@yahoo.com
Địa chỉSacramento, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 28/04/2012