Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm H. Hòa

Niên học: 1972-1976
silh
72-73 lớp 2-12
hàng 1 vị trí 7
Hiện nay
Tên hiện nayPham Hoa Jim
E-mailjpham66@gmail.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010