Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Vĩnh Bình

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp nhat 4
hàng 2 vị trí 6
silh
70-71 lớp 7-5
hàng 2 vị trí 7
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 1 vị trí 6
silh
72-73 lớp 9-5
hàng 1 vị trí 4
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 1 vị trí 3
Hiện nay
Địa chỉSydney
Australia
  Vài dòng
Cập nhật: 24/03/2011