Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Thế Hùng

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp nhi B
hàng 4 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhat 10
hàng 5 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-4
hàng 4 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-8
hàng 4 vị trí 12
silh
72-73 lớp 9-3
hàng 2 vị trí 8
silh
73-74 lớp 10-B5
hàng 5 vị trí 3
Hiện nay
E-mail hungtaihoangtaberd76@yahoo.com.vn
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
nguyen_the_hung_2010_1.jpg

Việt Nam, 2010

nguyen_the_hung_2010_2.jpg

Việt Nam, 2010

Cập nhật: 06/03/2014