Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Thành Hưng

Niên học: 1971-1975
silh
70-71 lớp 2-3
hàng 1 vị trí 11
+ 74-75 6/2
Hiện nay
E-mailthanhung63@gmail.com
Địa chỉHoa Kỳ
Điện thoại+1 720 320 8831
  Vài dòng
Đã làm viêc tại thủ đô Vientiane Lào, từ năm 2002 đến 2010.
Hiện nay định cư tại tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ.
Cập nhật: 16/03/2017