Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Quốc Tường

Niên học: 1969-1973
70-71
70-71 lớp 7-5
hàng 5 vị trí 2
71-72
71-72 lớp 8-3
hàng 4 vị trí 8
72-73
72-73 lớp 9-7
hàng 2 vị trí 11
Hiện nay
Tên hiện nayTom Nguyen
E-mailcholo.nguyen@hotmail.com
Địa chỉCalgary, Alberta, Canada
Canada
  Vài dòng
nguyen_quoc_tuong_2010.jpg

Montréal, Québec, 10 tháng 2 năm 2010

Cập nhật: 20/05/2012