Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Quang Tuấn

Niên học: 1971-1976
silh
71-72 lớp 2-9
hàng 4 vị trí 1
silh
72-73 lớp 3-5
hàng 4 vị trí 6
silh
73-74 lớp 4-8
hàng 3 vị trí 12
+ 74-75 5-9
+ 75-76 6-1
Hiện nay
Tên hiện nayNguyen Thomas Tuan Quang
E-mailgreatvalley2004@yahoo.com
Địa chỉReston Virginia
USA
  Vài dòng
  Các chi tiết khác
Người viết Nguyen Quang Tuan (greatvalley2004@yahoo.com)
Additional class
23/12/2010
Cập nhật: 28/04/2012