Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Quang Lộc

Niên học: 1971-1976
silh
72-73 lớp 3-12
hàng 3 vị trí 2
silh
73-74 lớp 4-13
hàng 2 vị trí 3
+ 74-75 lop nam
+ 75-76 lop sau
Hiện nay
E-maildavelocnguyen@yahoo.com
Địa chỉCanada
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010