Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Phước Hiển

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp deluc 4
hàng 1 vị trí 5
silh
68-69 lớp dengu 3
hàng 2 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-4
hàng 4 vị trí 5
silh
71-72 lớp 8-4
hàng 3 vị trí 2
silh
72-73 lớp 9-7
hàng 2 vị trí 9
Hiện nay
E-mailhinguyen1@sbcglobal.net
Địa chỉSan Diego, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 31/12/2010