Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Minh Tân

Niên học: 1964-1976
silh
64-65 lớp 11e 1
hàng 1 vị trí 10
silh
67-68 lớp 8e 4
hàng 3 vị trí 2
silh
68-69 lớp nhat 4
hàng 1 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-5
hàng 4 vị trí 10
silh
71-72 lớp 8-7
hàng 3 vị trí 9
silh
73-74 lớp 10-B6
hàng 1 vị trí 11
Hiện nay
E-mailnguyenmt@bluewin.ch
Địa chỉSwitzerland
  Vài dòng
nguyen_minh_tan_2010.jpg

2010

Nguyễn Minh Tân và các bạn
Paris, 2 tháng 4, năm 2010 -
reunion/paris_02.04.2010.jpg
Nguyễn Ngô Hùng, Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Minh TânHà Minh Nhường

Lyon, 11-12 tháng 12, 2010 -
reunion/lyon_12122010_1.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Phước Hải (Hà), Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Ngô Hùng, Vũ Khánh Cường, Nguyễn Minh Tân
reunion/lyon_12122010_2.jpg
Vũ Khánh Cường, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Phước Hải (Hà), Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Quang Sơn
Cập nhật: 10/06/2012