Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Lê Khanh

Niên học: 1964-1972
silh
64-65 lớp 11e 2
hàng 3 vị trí 1
silh
67-68 lớp 8e 5
hàng 3 vị trí 9
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 4 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-7
hàng 4 vị trí 3
silh
71-72 lớp 8-3
hàng 5 vị trí 2
+ 65-66 11/2-10/8
+ 66-67 9/6-8/5-Nhat 6-Lop 6/3-Lop 7/7
+ 74-75 chuyen sang truong Petrus Ky
Hiện nay
E-maillekhanh9494@yahoo.com.vn
Địa chỉ166/3 Nguyen Kim, phuong 6, Quan 10, Ho Chi Minh City
Việt Nam
Điện thoạiNick / Skype :lekhanh1994
  Vài dòng
Hoc o Lasan Taberd tu moi bat dau lop Onzieme-2 , tu chuong trinh Phap...cho den lop Nhat-6 chuyen sang hoc chuong trinh Viet va hoc het nam lop 8/3 o truong Taberd...Sau do chuyen sang truong Petrus Ky de hoc nhay lop cho kip thi Tu Tai dung tuoi va de hoan dich vi ly do hoc van..
Co dip hoi tuong ban be cu cua truong Lasan Taberd nhu la Nguyen van Em ; Anh em nha Dinh Trong Tin va Dinh Gia Le; Vo long Hai ; Luong trong Cuong ; Dang ngoc Hiep;Duong quang Khai..etc..
Than ai
Le Khanh
le_khanh2_th.jpg

Thánh Đường La Vang, Quảng Trị

le_khanh3_th.jpg

le_khanh4_th.jpg

Cập nhật: 24/08/2016