Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Khoa Đốc Anh

Niên học: 1970-1971
silh
70-71 lớp 12-A
hàng 3 vị trí 7
+ 65-66 Charles De Gaulle
+ 66-67 Charles De Gaulle
+ 74-75 Florida Technological Universi
+ 75-76 Cal State Polytechnic Pomona
Hiện nay
Biệt danhAn-Khoa
Tên hiện nayNguyen-Khoa Doc Anh
E-mailankhoa@gmail.com
Trang webintelvestment.com, infomatek.com, nghe-si.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Sau mot quang duong cua doi day co gang va no luc, hien gio minh chi thich:

o Lam duoc nhung gi minh thich chu khong phai bi bat buoc lam
(Ability to do what you'd like to do not what you have to do)
o Toi thieu hoa duoc nhung lo lang va uu phien
(Ability to minimize stress)
o Uoc gi minh co suc khoe va hanh phuc
(To have Health and Happiness)
Cập nhật: 10/06/2012