Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Hữu Phú

Niên học: 1967-1975
silh
67-68 lớp 4e 1
hàng 1 vị trí 2
silh
68-69 lớp 3e 2
hàng 2 vị trí 9
silh
72-73 lớp 8-5
hàng 2 vị trí 4
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 1 vị trí 4
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 3 vị trí 7
Hiện nay
E-mailpta586@yahoo.com
Địa chỉOHIO
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 18/10/2013