Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Hoàng Thanh

Niên học: 19-19
silh
72-73 lớp 5-11
hàng 3 vị trí 4
silh
73-74 lớp 6-1
hàng 2 vị trí 3
Hiện nay
Tên hiện nayThanh Hoang Nguyen
E-mailthanh01@gmail.com
Công việcDatabase Administrator
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 17/01/2017