Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

passed away  Nguyễn Hoàng Điểu

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 2 vị trí 3
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 3 vị trí 8
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 5 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 4
+ 74-75 Đệ tử viện Mossard
Hiện nay
  Vài dòng
Đã qua đời thàng 11, 2014
passed away  Nguyễn Hoàng Điểu và các bạn
Đám tang Nguyễn Hoàng Điểu, tháng 11, 2014 - Hình do Nguyễn Quốc Long gởi đến
reunion/taberd79/tb79_nguyen_hoand_dieu1.jpg
reunion/taberd79/tb79_nguyen_hoand_dieu2.jpg
reunion/taberd79/tb79_nguyen_hoand_dieu3.jpg
Cập nhật: 25/11/2014