Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Duy Khải

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 7
hàng 1 vị trí 10
silh
68-69 lớp tu 4
hàng 5 vị trí 8
silh
70-71 lớp 4-3
hàng 2 vị trí 1
silh
71-72 lớp 5-10
hàng 1 vị trí 2
silh
72-73 lớp 2-12
hàng 4 vị trí 6
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 4 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 8
Hiện nay
E-mailtaberd79@yahoo.com
Địa chỉCalifornia / Vietnam
USA/Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012