Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Duy Chiêu

Niên học: 19-19
silh
64-65 lớp 11e 1
hàng 4 vị trí 5
silh
67-68 lớp 8e 7
hàng 3 vị trí 7
silh
68-69 lớp nhat 1
hàng 5 vị trí 1
silh
70-71 lớp 7-5
hàng 4 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 4 vị trí 5
silh
73-74 lớp 10-B5
hàng 4 vị trí 8
Hiện nay
E-mailpeterchieunguyen@yahoo.ca
Địa chỉCanada
Canada
  Vài dòng
Nguyễn Duy Chiêu và các bạn
Cali, 27 tháng 12 năm 2010 - Nhà hàng Kim
reunion/oc_27122010_1.jpg
Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nguyên, Nghiêm Quốc Việt, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Cao Đình Hưng
reunion/oc_27122010_2.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Duy Chiêu, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt, Cao Đình Hưng, Nguyễn Thanh Nguyên
reunion/oc_27122010_3.jpg
Lý Hưng Ngọc, Dương Quang Khải, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa
reunion/oc_27122010_4.jpg
Dương Quang Khải, Lý Đức Thắng, Nguyễn Duy Chiêu,
Trần Văn Khoa, Nguyễn Thanh Nguyên, Lý Hưng Ngọc
Cập nhật: 20/05/2012