Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đức Long

Niên học: 1965-1973
silh
67-68 lớp 8e 4
hàng 5 vị trí 3
silh
68-69 lớp nhat 5
hàng 4 vị trí 1
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 4 vị trí 2
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 4 vị trí 6
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 3 vị trí 10
+ 65-66 Dixieme 4
+ 66-67 9êm 4?
Hiện nay
E-mailquatmogiay44@gmail.com
Địa chỉAustralia
  Vài dòng
Cập nhật: 05/03/2016